Вівторок
20.03.2018
12:41
Головна » Файли » Управління » Управління

Положення про внутрішкільний контроль
[ Викачати з сервера (112.0Kb) ] 07.02.2013, 17:01

Положення про внутрішньошкільний контроль

1. Загальні положення

1.1. Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи.

1.2. Положення регламентує зміст і порядок проведення внутрішньошкільного контролю (ВШК).

1.3. ВШК - процес одержання та переробки інформації про хід і результати навчально-виховного процесу (НВП) для прийняття на цій основі управлінського рішення.

1.4. Положення про ВШК затверджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

1.5. Задачі внутрішньошкільного контролю:

 • здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень педради школи;
 • виявлення випадків порушень і невиконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, уживання заходів для їх припинення;
 • аналіз причин, що лежать в основі порушень, уживання заходів для їх попередження;
 • аналіз та експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;
 • вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;
 • збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;
 • аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

1.6. Зміст контролю:

 • виконання Закону «Про освіту» в частині обов'язковості основної загальної освіти;
 • використання методичного забезпечення в освітньому процесі;
 • реалізація затверджених освітніх програм і навчальних планів, дотримання затверджених навчальних графіків;
 • ведення шкільної документації (плани, класні журнали, щоденники та зошити учнів, журнали позаурочної діяльності тощо);
 • рівень навчальних досягнень учнів, якості освіти;
 • дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших локальних актів школи;
 • дотримання порядку проведення проміжної та підсумкової атестації учнів і поточного контролю їхньої успішності;
 • робота творчих груп, методоб'єднань, бібліотеки;
 • реалізація виховних програм та їх результативність;
 • організація харчування та медичного обслуговування школярів;
 • охорона життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
 • виконання прийнятих колективних рішень, нормативних актів;
 • стан методичної роботи;
 • інші питання в рамках компетенції директори школи.

1.7. Основні методи контролю:

 • анкетування;
 • тестування;
 • соціальне опитування;
 • моніторинг;
 • письмове й усне опитування;
 • вивчення документації;
 • бесіда;
 • хронометраж тощо.

1.8. Види ВШК (за змістом):

 • тематичний (глибоке вивчення певного конкретного питання у практиці роботи колективу, підрозділу, групи, МО, одного вчителя або класного керівника);
 • фронтальний (усебічне вивчення колективу, класу, групи або одного вчителя).

1.9. Форми ВШК:

 • персональний (має місце як при тематичному, так і при фронтальному виді контролю);
 • класно-узагальнюючий (фронтальний);

1.10. Організація перевірки стану кожного з питань змісту ВШК складається з таких етапів:

 • визначення мети контролю;
 • об'єктів контролю;
 • складання плану перевірки;
 • інструктаж учасників;
 • вибір форм і методів контролю;
 • констатація фактичного стану справ;
 • об'єктивна оцінка цього стану;
 • висновки, що випливають з оцінки;
 • рекомендації або пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу (НВП) або усунення недоліків;
 • визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль.


1.11 За підсумками ВШК у залежності від його форми, цілей і задач, а також з урахуванням реального стану справ:

 • проводяться засідання педагогічної або методичної ради, виробничі наради, робочі наради з педагогічним складом;
 • результати перевірок можуть ураховуватись при проведенні атестації педагогічних працівників.

1.12 Директор школи за результатами ВШК приймає рішення:

 • про видання відповідного наказу;
 • про обговорення підсумкових матеріалів контролю колегіальним органом;
 • про проведення повторного контролю із залученням певних експертів;
 • про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників;
 • про заохочення працівників;
 • інші рішення в межах своєї компетенції.

2. Персональний контроль

2.1. Персональний контроль припускає вивчення й аналіз педагогічної діяльності окремого вчителя.

2.2. У ході персонального контролю комісія вивчає відповідність рівня компетентності працівника відповідно до вимог його кваліфікації, професіоналізму та продуктивності:

 • рівень обізнаності вчителя в основах теорії педагогіки, психології та вікової фізіології; змісту базового компонента предмета, що викладається; у методиках навчання та виховання;
 • уміння створювати комфортну атмосферу в освітньому процесі;
 • уміння застосовувати у практичній діяльності широкий набір методів, прийомів і засобів навчання; елементарні методи та засоби педагогічної діагностики; основні форми диференціації контингенту учнів; основні методи формування й розвитку пізнавальної та комунікативної культури учнів;
 • рівень оволодіння вчителя педагогічними технологіями, найбільш ефективними формами, методами та прийомами організації педагогічного процесу;
 • рівень підготовки учнів;
 • збереження контингенту учнів.

2.3. При оцінці діяльності вчителя враховується:

 • виконання державних програм у повному обсязі (проходження матеріалу, проведення практичних робіт, контрольних робіт, екскурсій тощо);
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • ступінь самостійності учнів;
 • диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання;
 • спільна діяльність учителя й учня;
 • наявність позитивної емоційної атмосфери;
 • уміння відбирати зміст навчального матеріалу;
 • здатність до аналізу педагогічних ситуацій;
 • уміння коректувати свою діяльність, узагальнювати свій досвід, складати та реалізувати план свого розвитку;
 • форми підвищення професійної кваліфікації вчителя.

2.4. При здійсненні персонального контролю комісія має право:

 • знайомитися з документацією відповідно до посадових обов'язків учителя (з тематичним плануванням, поурочними планами, класними журналами, щоденниками та зошитами учнів, протоколами батьківських зборів, планами виховної роботи тощо);
 • вивчати практичну діяльність педагогічних працівників школи через відвідування й аналіз уроків, позакласних заходів тощо;
 • аналізувати статистичні дані про результати педагогічної діяльності (контрольні роботи, зрізи, тематичне оцінювання тощо);
 • аналізувати результати методичної, дослідно-експериментальної роботи вчителя;
 • виявляти результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях тощо;
 • організувати соціологічні, психологічні, педагогічні дослідження (анкетування, тестування учнів, батьків, учителів);
 • робити висновки та приймати управлінські рішення.

3. Класно-узагальнюючий контроль

3.1. Класно-узагальнюючий контроль здійснюється в конкретному класі.

3.2. Класно-узагальнюючий контроль спрямований на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу в тому або іншому класі.

3.3. У ході класно-узагальнюючого контролю вивчається весь комплекс навчально-виховної роботи в окремому класі:

 • діяльність усіх учителів;
 • включення учнів у пізнавальну діяльність;
 • прищеплення інтересу до знань;
 • рівень навчальних компетентностей, шкільна документація;
 • виконання однакових вимог до учнів;
 • стимулювання потреби в самоосвіті, самоаналізі, самовдосконаленні, самовизначенні;
 • співробітництво вчителя й учнів;
 • виконання навчальних програм (теоретичної та практичної частини);
 • володіння вчителя новими педагогічними технологіями при організації навчання;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • робота вчителя з попередження відставання учнів, робота з учнями зі слабкими навчальними досягненнями;
 • диференціація й індивідуалізація навчання;
 • робота з батьками учнів;
 • система виховної робота;
 • соціально-психологічна атмосфера у класному колективі.

3.4. Класи для проведення класно-узагальнюючого контролю визначаються за результатами аналізу за підсумками навчального року, півріччя або чверті.

3.5. За результатами класно-узагальнюючого контролю проводяться наради при директорі або його заступниках, класні часи, батьківські збори.

Категорія: Управління | Додав: Admin
Переглядів: 1961 | Завантажень: 213 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]